سايت هاي دانلود رمان جديد و دانلود رمان عاشقانه سايت هاي دانلود رمان جديد و دانلود رمان عاشقانه .

سايت هاي دانلود رمان جديد و دانلود رمان عاشقانه

مفهوم تحقيق علمي چيست

مفهوم تحقيق علمي
فروش تحقيق
تحقيق علمى عبارت است از تلاش كاوشگرانه‌اى كه با آداب خاصى به‌طور نظام‌يافته با هدف كشف مجهورى به منظور گسترش قلمرو معرفتى نوع بشر انجام شده و شناخت حاصل از آن مصاديق و مابه‌ازاى خارجى داشته باشد. دانلود مقاله و پروژه اين تلاش تحقيقاتى مى‌تواند در كلّيه حوزه‌هاى معرفتى بشر اعم از حوزهٔ علوم مادى (فيزيكي) و انسانى و علوم الهى و ماوراءالطبيعى انجام پذيرد و چنانكه عده‌اى مى‌پندارند، تحقيق علمى صرفاً در حوزهٔ ماديات و علوم طبيعى مفهوم ندارد.
در واقع، بايد گفت كه دانلود مقالات دانشجويي اين طرز تفكر احتمالاً از مشرب تجربه‌گرايى مايه مى‌گيرد و فاقد ارزش و اعتبار است، چرا كه نمى‌توان تحقيقاتى را كه با رعايت موازين علمى در حوزه‌هاى علوم انسانى و اجتماعى انجام شده و شناخت حاصل از آن مابه‌ازاى خارجى دارد، فاقد ارزش علمى دانست و به صرف تعلق آن به حوزهٔ انسانى و اجتماعي، از اطلاق علمى بر آن خوددارى كرد.
مشخصات تحقيق علمى دانلود مقاله روش تحقيق
هر تحقيق علمى داراى يك‌ سرى مشخصات به شرح ذيل مى‌باشد:
آداب و تشريفات تحقيق علمى
برخوردار بودن دانلود مقاله و تحقيق از آداب و تشريفات خاص : كار تحقيق علمى آداب ويژهٔ خود را دارد و نمى‌‌توان آن‌را به‌صورت ذهنى انجام داد. در اين نوع تحقيقات پژوهشگر بايد مسئله‌اى را كه براى بررسى انتخاب مى‌كند، مورد ارزيابى همه‌جانبه قرار دهد.سايت هاي دانشجويي سپس براى انجام دادن آن طرح تحقيق مناسبى تهيه كند كه مسئله در آن بخوبى تعريف و فرضيه‌هاى آن به‌درستى تدوين و روش‌هاى گردآورى اطلاعات و تجزيه‌و‌تحليل آن مشخص شده باشد و از همه مهم‌تر، در پايان كار نسبت به تدوين گزارش تحقيق و انتشار آن اقدام گردد. دانلود پروژه دانشگاهي به‌طوركلي، چنين طرحى بايد حاوى تمام فعاليت‌ها و عناصرى باشد كه فرآيند تحقيق را بصورت نظام‌يافته (سيستماتيك) عملى سازد.
توسعه قلمرو معرفت سايت مقالات و پايان نامه ها
سايت دانلود تحقيق بايد مطلب تازه‌اى را كشف نموده، بر حجم دانش و معرفت بشر بيفزايد و معلومات او را افزايش دهد. دانلود مقاله دانشجويي در واقع، بايد نتيجهٔ تحقيق ناشناخته‌اى را براى بشر شناسايى كند و مجهولى را معلوم گرداند. دانلود تحقيق و مقاله در يك تحقيق علمى بايد نتايجى بدست آيد كه يا منجر به ارزيابى نظريه‌هاى موجود شود، يا نظريه‌ها و قوانين علمى و قضاياى كلى جديدى را ارائه نمايد، يا در يك مورد خاص مجهولى را براى اولين بار معلوم كند.
شناخت
شناخت حاصل از نتيجه پروژه هاي دانشجويي و تحقيق در بيرون ذهن واقعيت و مابه‌ازاى خارجى داشته باشد. يعنى بتوان براى آنچه تحقيق به‌عنوان نتيجه و شناخت عرضه مى‌كند در خارج ذهن مصداق و واقعيت و مابه‌ازاى خارجى پيدا كرد. سايت فروش پايان نامه

پروژه اقدام پژوهي
« اقداپژوهي در برنامه هاي پيش از خدمت و ضمن خدمت آموزش حرفه اي ، به ويژه در تربيت معلمان ، داراي كاربردهاي وسيعي است .
اخيراً دامنه ي آن ، ساير مشاغل مثل حرفه هاي بهداشتي، ‌خدماتي ، نظامي ، مدني و نيز مواردي همچون امور مذهبي و سياسي را در برگرفته است. در برخي موارد ، از اقدام پژوهي مبنايي براي اقدام مشاركتي در راه اصلاحات اجتماعي و نوآوريهاي فرهنگي استفاده ميشود . گزارش تخصصي معلمان به علاوه ، اقدام پژوهي به عنوان شكلي با ارزش از پيشرفت فردي و اجتماعي ، براي جوانان و بزرگسالان در محيطهاي آموزشگاهي و اجتماعي ،‌ مورد توجه قرار مي گيرد .»

 اقدام پژوهي چيست
فكر نو و كارساز بايد از ذهن خود معلمان تراوش كند ؛ به عبارت ديگر اگر قرار باشد در عالم معلمي كاري كارستان و درخور توجه صورت گيرد ، تفكر و فلسفه ي آن بايد در درجه نخست بر شاخسار انديشهي معلمان جوانه زند و رشد كند.دانلود اقدام پژوهي در مقطع ابتدايي اگر پژوهشهاي دانشگاهي فراواني در زمينهي تعليم و تربيت انجام دهيم ، ولي نتوانيم نتايج و يافتههاي آن را براي معلمان قابل درك سازيم و دانش تربيتي را در وجود آن متمكّن كنيم ، اين پژوهشها عليرغم اهميت و ارزش فراوان خود تحول كارسازي در انديشه و عمل معلمان ايجاد نخواهد كرد . امّا اقدامپژوهي كه پژوهشي براي ارتباط يافته هاي يك پژوهشگر و كاربست آن در محيط كاري او است اين امكان را فراهم مي آورد كه تحول كارسازي در فكر و عمل معلّمان ايجاد شود .

مقاله تجارب تربيتي
آمادگي هاي لازم پيش از انجام پژوهش
براي انجام هر پژوهش ، لازم است پژوهشگر از آمادگيهاي لازم و مقدماتي خاصي برخوردار باشد كه پژوهش در عمل نيز از اين مسأله مستثني نيست . در اين مبحث بطور خلاصه به چند نمونه از آمادگيهاي لازم پيش از اقدام پژوهي اشاره ميشود .

الف : گروههاي كاري و مرتبط با شما :

برخي از گروههايي كه ممكن است معلم پژوهنده به ارتباط با آنان نياز داشته باشد عبارتند از :

١-  مشاركت كنندگان : مانند كاركنان محل خدمت شان ، شاگردان مدرسهاي كه در آن كار مي كنيد ، اولياي دانشآموزان و … .
٢-  دوستان نقاد شما : گروه موثر ديگري هستند كه لازم است با آنان در ارتباط باشيد . نقادي        ميتواند هم توسط شخص پژوهنده و هم توسط همكاران ، مديريت ، معاونت مدرسه و  … انجام گيرد .
٣-  استادان يا راهنمايان شما : گروه ديگري هستند كه ميتوانند شما را در رسيدن به هدف يعني تغيير وضع موجود و نامطلوب ياري دهند .
۴-  همكاران پژوهشگر شما : برخي از افراد نيز همچون شما به حل مسأله يا تغيير وضع نامطلوب موجود علاقمند هستند ، پس بايد بكوشيد در ارزيابي چگونگي پيشرفت و يافتههاي خود از نظريات و افكار آنان بهرهمند شويد .
۵-   گروه ارزياب : شامل كساني است كه به كار شما اعتبار مي بخشند . اين افراد كه مي توانند با انتقادها و ارزيابيهاي خود شما را راهنمايي كنند ، ممكن است همكاران شما و مشاركت كنندگان در اجراي پژوهش باشند .

ب : توسعهي مهارتهاي فردي :

تجربه هاي تربيتي معلمان  در اينجا مهارتها و ويژگيهايي وجود دارد كه به شخص معلم پژوهنده مربوط ميشود ؛ او بايد در انجام پژوهش ، از اين مهارتها و ويژگيها برخوردار باشد و آنها را به كار بندد . برخي از اين مهارتها و ويژگيها عبارتند از :

١-  مهارت گوش دادن : سعي كنيد بيشتر از آنچه حرف مي زنيد گوش دهيد و سخناني را كه در يك جمع در رابطه با مسأله يا مشكل شما به ميان ميآيد ، ضبط و آنرا بازبيني نماييد .
٢-  مهارت در مديريت : لازم است با اصول و روشهاي درست مديريت آشنايي داشته باشيد . وقتشناسي ، شركت منظم در جلسات و احترام به حرفهاي ديگران از جمله اين مهارتهاست . پس ابتدا خود و سپس ديگران را اداره كنيد .
٣-  مهارت در همكاري و مشاركت : پژوهش در عمل مستلزم آن است كه خود را عضوي از يك گروه بدانيد و كار خويش را براساس اين تفكر پيريزي كنيد .
۴-  توجه به گوناگوني انديشهها و رفتارها : افراد با يكديگر تفاوت دارند و زمينههاي فكري و عملي آنان نيز متفاوت است پس بايد سعي كنيد در تحقيق خود از افكار و نظريات همهي كليه افراد بهره گيريد و آنها را به كار بنديد .
۵-  تقويت اراده و اعتمادبهنفس : پژوهش هميشه با مشكلات و موانعي همراه است پس هيچ گاه از كلمهي «نميتوانم» استفاده نكنيد ؛ خواستن توانستن است .

ج : ملاحظات عملي گزارش تخصصي معلمان ابتدايي

پژوهشگر علاوه بر توجه به مهارتهاي لازم براي ايجاد ارتباط ميان افراد ، بايد پيش از طراحي تحقيق و اجراي آن ملاحظات عملي ديگري را نيز مدنظر داشته باشد كه اين ملاحظات عبارتند از :

١-  نقش پژوهشگر : پژوهنده بايد اعتماد كساني را كه با آنان كار مي كند ، نسبت به خود جلب نمايد تا افراد در برابر او احساس بيگانگي نكنند ؛ طرز پوشيدن لباس ، نوع وسيلهي رفت و آمد، نحوهي سخن گفتن به هنگام مذاكره و … همگي ميتواند در افرادي كه با آنان كار ميكنيد تاثيرگذار باشد و پژوهش را به سمت و سويي خاص سوق دهد .
٢-  شناسايي گروههاي ذينفع :تحقيق دانشجويي رشته مكانيك  بايد همهي گروههاي ذينفع در پژوهش را در سازمان ، نهاد يا گروهي كه با آنها كار مي كنيد شناسايي نماييد و بكوشيد همهي آنها چنين احساس كنند كه در صورت همكاري با شما و تغيير وضع موجود و نامطلوب ، منافع آنان تأمين خواهد شد .
٣-  شناسايي افراد متنفذ : گزارش كارآموزي عمران در همهي گروهها ، سازمانها و نهادها و افرادي وجود دارند كه بيش از ديگران داراي نفوذ هستند و ميتوانند اطلاعات مناسب و دقيقي در اختيار محقق قرار دهند .      بيتوجهي به اين افراد ممكن است مانع پيشرفت كارها شود .
۴-  ايجاد تصويري روشن از موقعيتها : گاهي پژوهشگران تحقيق دانشجويي رشته الكترونيك  به علت عدم آگاهي از وضعيت و موقعيت محيط كار دچار شكست ميشوند پس لازم است پيش از آغاز كار تصوير روشني از تاريخچه و وضعيت افراد و كار خود ترسيم كنيد .به عنوان نمونه اگر فرد مورد مطالعه دانشآموز باشد اين تصوير شامل مواردي همچون پيشينهي تحصيلي دانش آموز ، وضعيت خانوادگي او ، گروههاي مرتبط ، مشكلات و امكانات موجود و  …

د : روابط انساني و مراعات اخلاق اقدام پژوهي لكنت زبان :

دانلود اقدام پژوهي  از آنجا كه در پژوهشهاي علوم رفتاري محور پژوهش انسان است ، از اين رو ضرورت  دارد معلم پژوهنده مسايل اخلاقي و روابط انساني خاصي را در محيط كار خود رعايت كند كه عبارتند از :
١-  ضرورت مذاكره با مسئولان : لازم است مسئولين رده بالاي محيطي را كه در آن به تحقيق خواهيد پرداخت ، در جريان كار تحقيق بگذاريد .
٢-  رازداري در ارايهي گزارش كارآموزي مكانيك : حفظ اسرار مربوط به اطلاعات جمعآوري شده ، هويت اشخاص و مكان ، دادهها و آمار و ارقام ، وظيفهي هر معلم پژوهنده است
٣-  حفظ حق همكاري نكردن ديگران : اگر فرد يا گروهي مايل به همكاري نباشد ، محقق نمي تواند مشكل آنان را حل كند و اصولاً در چنين شرايطي محقق مخير نيست كه تحقيق را ادامه دهد .
۴-   حفظ اعتماد تحقيق دانشجويي رشته هنر :  اعتماد گروهكاري را به خود جلب نماييد و از سوءتفاهمات درامر پژوهش بپرهيزيد .
۵-   آگاه سازي ديگران : شركت كنندگان را از آنچه كه در جريان پژوهش براي شما اتفاق مي افتد آگاه كنيد .


برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۰۸:۵۷:۱۸ توسط:maryam موضوع:

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :